logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   O nás >   Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie


2019

P.č. Predmet
zákazky
Postup Vyhlásenie
VO
Výsledok
VO
Súťažné
podklady
1. Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu
a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty
podlimitná
zákazka
vestník ÚVO  zmluva JOSEPHINE
JED formulár (XML)
2. Rádiofarmaká
a rádionuklidové generátory
nadlimitná zákazka vestník EÚ
vestník ÚVO
zmluva č.1
zmluva č.2
zmluva č.3
JOSEPHINE
JED formulár (XML)
3. Balená voda, pramenitá   protokol zmluva  
4. Originálne tonery a náhradné diely zákazka s nízkou hodnotou   zmluva  
5. Kancelárske potreby     zmluva   
6. Stavebné úpravy komunikácií a parkovacích plôch v areáli Inštitútu nukleármej a molekulárnej medicíny, Banská Bystrica zákazka s nízkou hodnotou    zmluva  
7. Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   vestník EÚ
vestník ÚVO
  JOSEPHINE
JED formulár (XML)
8. Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok   vestník EÚ
vestník ÚVO
 zmluva JOSEPHINE
JED formulár (XML)
9. Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   vestník EÚ
vestník ÚVO
  JOSEPHINE
JED formulár (XML)
10. Sady fantómov      zmluva  
11. Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu zákazka s nízkou hodnotou   zmluva č.1
zmluva č.2
 
12. Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   vestník EÚ
vestník ÚVO
  JOSEPHINE
JED formulár (XML)
13. Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom   vestník EÚ
vestník ÚVO
  JOSEPHINE
JED formulár (XML)


,,Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty“

2018

Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT, SPECT vrátane súvisiacich stavebných prác
a služieb - nadlimitná zákazka - oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40 
- oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák - oznámenie o prípravných trhových konzultáciáchvýzva na účasť na PTK, príloha č.1

Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty - oznámenie o prípravných trhových konzultáciách, výzva na účasť na PTK, príloha č.1 - AKT.

P.č. Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO  Výsledok VO  Súťažné podklady 
1. Ergometrické laboratórium  zákazka
s nízkou hodnotou 
lehota na predkladanie ponúk do: 07.03.2018 13:00 hod. výsledok VO -žiadosť o cenovú ponuku
-návrh uchádzača na plnenie kritérií
-návrh kúpnej zmluvy
-priloha č.1
-technické špecifikácie
2. Pramenitá voda, balená zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
3. Originálne tonery zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
4. Rozšírenie softvérového
a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40
podlimitná zákazka bez využitia ET 1. vestník ÚVO
2. JED
zmluva - súťažné podklady FINAL
- zápisnica z trhových konzultácií
- často kladené otázky (JED)
- JED manuál
- JED príručka
- ESPD request PDF
- ESPD request XML
5. Ochrana osobných údajov zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
6. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
7. Osobné motorové vozidlo pristúpenie
k rámcovej dohode
  zmluva  
8. Xofigo nadlimitná zákazka vestník VO
vestník EÚ
zmluva   
9. Rádionuklidový generátor podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska vestník ÚVO
JED
zmluva - súťažné podklady
- JED manuál
- často kladené otázky
- príručka k espd-request XML
- JED formulár (PDF)
- JED formulár (XML)
10. Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT
a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane súvisiacich stavebných prác
a služieb
nadlimitná zákazka (tzv. reverzná verejná súťaž) vestník ÚVO
vestník EÚ
JED
zmluva  - súťažné podklady
- zápisnica z prípravných trhových konzultácií
- JED manuál
- často kladené otázky
- príručka k espd-request XML
- JED formulár (PDF)
- JED formulár (XML)
- adresa zverejnenia SP v systéme Josephine
11. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
    - protokol
- zmluva
12. Povinné zákonné
a havarijné poistenie motorového vozidla
zákazka
s nízkou hodnotou
    - zmluva o PZP
- dodatok PZP
- zmluva o HP
- dodatok HP
13. Čistiace
a dezinfekčné prostriedky
zákazka
s nízkou hodnotou
  1. časť - Čistiace prostriedky: zmluva

2. časť - Dezinfekčné prostriedky: zmluva

3. časť - Náhradné hygienické potreby do zásobníkov: zmluva
 
14. Rukavice jednorazové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva protokol o priebehu zadávania zákazky
15. Krepovaný papier na lôžko pod pacienta zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva protokol o priebehu zadávania zákazky
16. "Poskytovanie lekárskej starostlivosti" zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
17. Stravné poukážky zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva protokol o priebehu zadávania zákazky
18. Darčekové poukážky zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva protokol o priebehu zadávania zákazky
19. Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny nadlimitná zákazka (tzv. reverzná verejná súťaž) vestník ÚVO
vestník EÚ
 zmluva JOSEPHINE
JED formulár (XML)
20. Elektrická energia centrálne VO   zmluva  2017

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Súťažné podklady

 1. Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT, SPECT vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác
a služieb

nadlimitná

zákazka

1. vestník EÚ

2. JED

3. vestník_UVO

 

zmluva

- súťažné podklady [PDF]
- jed-formular_v2 [PDF]
jed-manual [PDF]
espd-request [PDF]

 

- príručka k espd-request XML [PDF]

- zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií [PDF]

- zápisnica
z obhliadky miesta dodania [PDF]
- vysvetlenie inf.
k spracovaniu ponuky pre záujemcov [PDF]
- pôdorys budovy pracoviska
v Banskej Bystrici[PDF]
- parametre a výkon vzduchotechniky [PDF]
- technická správa[PDF]
- rozvádzače:
HRT1 - schéma[PDF]
HRT1 - posledné úpravy[PDF]
HRT2 - schéma[PDF]
HRT2 - posledné úpravy[PDF]

2.   Žiarivkové trubice zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20171797  
3. Originálne tonery
a náhradné diely
podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z20173172  
4. Kancelársky papier zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20178358  
5. Pramenitá voda - balená zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20179306  
6. Papier krepovaný Rukavice jednorázové nitrilové zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201718052  
7. Originálne tonery podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201722430  
8. Kapsový filter do vzduchotechniky zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201723240  
9. Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie zákazka
s nízkou hodnotu
protokol_EKS zmluva_Z201740904  
10. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201740982  
11. Rukavice jednorázové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201746431  
12. Papier krepovaný alebo ekvivalent zákazka
s nízkou hodnotou
protokol EKS zmluva_Z201747176  
13. Inžinierská činnosť
a stavebný dozor
zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
14. Poistenie zodpovednosti za škodu zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
15. Poistenie majetku zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
16. Sady fantómov zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
17. Rádiofarmaká
a rádionuklidové generátory
nadlimitná zákazka 1.vestník EÚ
2.JED
3.vestník_UVO
zmluva - súťažné podklady [PDF]
- jed-formular_v2 [PDF]
- jed-manual [PDF]
- espd-request [PDF]
- často kladené otázky [PDF]
18. Kancelársky papier zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
19. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie zákazka
s nízkou
hodnotou
  1. zmluva
2. zmluva
 
20. Stravné poukážky zákazka
s nízkou
hodnotou
protokol EKS zmluva  
21. Darčekové poukážky zákazka
s nízkou
hodnotou
protokol EKS zmluva  
22. Dodávka liekov – (poskytovanie lekárenských služieb) zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
23. Infúzne sety zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
24. Dodávka licencií software eZdravie zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
25. Pozáručný servis
a pravidelné kontroly elektrickej zabezpečovacej signalizácie a systému kontroly vstupu v INMM, pracovisko Banská Bystrica
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
26. Právne služby súvisiace s registráciou Inštitútu nukleárnej
a molekulárnej medicíny do registra partnerov verejného sektora
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
27. Vykonávanie služieb bezpečnosti práce
a ochrany pre požiarmi
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
28. TLC scanner zákazka s nízkou hodnotou   zmluva_3302017  2016

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Súťažné podklady

 1.

Rádiofarmaká

a rádionuklidové

generátory

nadlimitná

zákazka

1. vestník EÚ

2. JED

3. vestník_UVO

 

1. zmluva
2. zmluva

SP1 [PDF]

SP2 [PDF]

SP3 zmluva [PDF]

espd-request [PDF]

espd-request [XML]

 

príručka k espd-request XML [PDF]

2.

Fludeoxyglukóza (18F)

NET2016247

nadlimitná

zákazka

1. EKS

2. vestník EÚ

3. JED

4. vestník_UVO

 zmluva  
3.

Stravné poukážky

podlimitná zákazka 

protokol_EKS

zmluva_Z201644086  
4. Rukavice jednorazové nitrilové

zákazka 
s nízkou hodnotou

protokol_EKS

zmluva_Z201637852  
5. Papier krepovaný zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201637847  
6. Darčekové poukážky podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201637844  
7. Originálne tonery
a náhradné diely
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201634835  
8. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201629242  
9. Výsadba rastlín
a drevín
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201628364  
10. Združená dodávka elektrickej energie
a prevzatie zodpovednosti
podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201627955  
11. Maľovanie priestorov spojené s výspravkami stien podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201619419  
12. Monitor kontaminácie - ruky, nohy, odev podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201618671  
13. Originálne tonery
a fotovalce
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201618269   
14. Merač dávkového príkonu, prenosný podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201618066  
15. Rukavice jednorazové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201614859   
16. Papier krepovaný alebo ekvivalent zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201613611  
17. Originálne tonery zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169992  
18. Kapsový filter do vzduchotechniky zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169987  
19. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169500  
20. Výmenníky tepla do vzduchotechník zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20163386  
21. Multifunkčné zariadenie zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20163142  
22. Papier krepovaný zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20162892  
23. Spojovacia infúzna hadička z PVC zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20162490  
24. Rukavice jednorazové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20161928  
25. Originálne tonery podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z20161925  
26. Rukavice jednorazové latexové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z2016511  
27. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z2016333  

 

2013

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Kryptónový (81Rb/81mKr) generátor

Podprahová zákazka

589 - WYT

Výsledok

 

 2.

Stravné lístky

Podprahová zákazka

2219 - WYS

Výsledok

 

 3.

Ultrazvukový prístroj

Podlimitná zákazka

7495 - MST

Poradie uchádzačov: 1.WEGA-MS s.r.o., Pálenická 1/601, Moravany nad Váhom 
12841 - VST

Otváranie časti ponúk "Ostatné" bude dňa 11.6.2013 o 8:00

 

Otváranie časti ponúk "Kritéria" bude dňa 20.6.2013 o 8.00

 4.

Hybridný systém PET/CT

Nadlimitná zákazka

10109 - MST

Poradie uchádzačov:

1. AD REM, s.r.o. Malotejecká 538/15, 929 01 Dunajská Streda;

 

2. PURO-KLIMA, a.s. organizačná zložka, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany

 

Výsledok

Otváranie časti ponúk "Ostatné" bude dňa 12.8.2013o 13.00

 

Otváranie časti ponúk "Kritéria" bude dňa 12.9.2013 o 8:00

 

 

 5.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podlimitná zákazka

15517 - WYT

Výsledok

INO Ostatné

INO Kritériá

 6.

Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory

Nadlimitná zákazka

16149 - MST

Výsledok

INO Ostatné

INO Kritéria

 

 

2012

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Údržba a servis zdravotníckych prístrojov

RkBZ

43-2012 - IBS

Výsledok

 
 2.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podprahová zákazka

10205-WYT

 

 
 3.

Rádiofarmaká
a rádionuklidové generátory

Nadlimitná zákazka

10718 - MST

15261 - VST

 

 

2011

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Hybridný systém SPECT/CT

Nadlimitná zákazka

00982 - POT 07985 - MST

02161 - VST

 
 2.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podprahová zákazka

06922 - WYT

   
 3.

Upratovacie služby

Podprahová zákazka

05896 - WYS

 

 
 4.

Rádionuklidové generátory

VS

08107 - MST

10456 - VST

 
 5.

Rádiofarmaká

VS

08375 - MST

11037 - VST

 
 6.

Stravné lístky

Podprahová zákazka

08699 - WYS

 

 

 

 

Výzvy

 

2017

          TLC skener pre kontrolu kvality rádiofarmák
1. Výzva na zaslanie cenovej ponuky TLC scanner [PDF]
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky - TLC scanner [DOC]
3. Kúpna zmluva návrh - TLC scanner [PDF]
4. Príloha č.1 - špecifikácia predmetu TLC scanner [PDF]
5. TLC scanner - špecifikácia [DOC]

          Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky - kontrastné prostriedky [PDF]
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky - príloha č.2 [DOC]
3. Návrh - zmluva kontrastné prostriedky [PDF]
4. Špecifikácia predmetu zákazky - príloha č.1 [PDF]
5. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky [PDF]

 

Zákazky s nízkou hodnotou

2018  
2017

1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2.štvrťrok 2017
2. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3.štvrťrok 2017
3. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2017

2013

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

2012

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

2011

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur


Zákazky - elektronické trhovisko

 

2018  
2017 1. Súhrnná správa o zákazkách 2. štvrťrok 2017
2. Súhrnná správa o zákazkách 3. štvrťrok 2017
3. Súhrnná správa o zákazkách 4. štvrťrok 2017
2016 1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
2015 1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
2014

 

1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

2. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

3. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

4. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 
 

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.