logo institut nuklernej molekularnej mediciny  

                    

>   Košice >   PET/CT pracovisko Košice >   Vyšetrenie s 18F-FDG >   Odborné informácie o vyšetrení s 18F-FDG

Odborné informácie o vyšetrení s 18F-FDG

Vážené kolegyne a kolegovia,
V januári 2014 sa v Inštitúte nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach začína prevádzka nového PET/CT pracoviska. Týmto sa významne zlepší dostupnosť PET/CT vyšetrenia pre pacientov nášho regiónu ako aj ostatných častí SR.

Na našom pracovisku je v prevádzke moderná  hybridná kamera Biograph mCT S (40), vyrobená v roku 2013. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

 
Základné informácie o PET/CT
PET/CT vyšetrenie predstavuje novú diagnostickú zobrazovaciu modalitu, ktorá v sebe spája počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu (PET).Toto vyšetrenie sa využíva najmä v onkológii a tiež u niektorých zápalových ochorení.

Kombinácia  morfologického a funkčného  - metabolického zobrazenia významne spresňuje diagnostiku. Prvé hybridné PET/CT kamery sa začali využívať vo svete až v roku 2003, pričom  najčastejšie využívaným rádiofarmakom je fluórodeoxyglukóza (FDG ).

Fyzikálnou podstatou pozitrónovej emisnej tomografie je anihilačné žiarenie. Ako rádiofarmakum sa najčastejšie využíva 18 Fluór, ktorý je naviazaný  na glukózu. Pri rozpade tohto pozitrónového žiariča vzniká fotónové žiarenie s energiou 511 keV, vychádzajúce z tela pacienta a detekované kamerou. 18F je vyrábaný v cyklotróne, jeho polčas rozpadu je pomerne krátky, približne 110 minút.

Pacienti sú vyšetrovaní na kombinovanej PET/CT kamere po vnútrožilovom podaní fluórodeoxyglukózy. Súčasne sa vykoná aj štandardné CT vyšetrenie ( kontrastné, nekontrastné, prípadne nízkodávkové ). V priebehu vyšetrenia je pacient vystavený rádioaktívnemu žiareniu, ktorého množstvo nie je pre organizmus priamo nebezpečné. Prínos pre správnu diagnostiku a liečbu ochorenia zreteľne prevyšuje isté menšie riziko. Vyšetrenie nemá invazívny charakter a nie je bolestivé. V onkologickej diagnostike sa využíva fakt, že prevažná väčšina nádorov zvýšene vychytáva a hromadí fluórodeoxyglukózu (FDG).

PET/CT je preto vhodné vyšetrenie na staging a restaging týchto typov nádorov
 • Odhad gradingu väčšiny nádorov na základe intenzity hromadenia FDG
 • Určenie miesta pre cielenú biopsiu
 • Sledovanie efektu liečby
 • Podozrenie na lokálnu recidívu nádoru
 • Diferenciálnu diagnostiku fibrotických štruktúr a viabilného nádorového tkaniva u niektorých typov nádorov po ukončení liečby.
 • Dispenzarizáciu pacientov, zistenie prípadných metastáz pri stúpaní nádorových markerov a pri nejednoznačných výsledkoch štandardných zobrazovacích metód.

Problémy pri hodnotení
Senzitivita a špecificita vyšetrenia môže byť znížená u niektorých typov nádorov, ktoré nevychytávajú vo zvýšenej miere fluórodeoxyglukózu ako napr. adenokarcinóm  prostaty, dobre diferencovaný hepatocelulárny karcinóm a časť diferencovaných neuroendokrinních nádorov.

Nižšia metabolická aktivita môže byť aj u nádorov obsahujúcich vysoký obsah mucínu,  u niektorých nádorov obličiek, u sarkómov nízkeho stupňa malignity a pod.

Limitujúcim faktorom môže byť aj veľkosť ložiska, a to v závislosti od jeho metabolickej aktivity a lokalizácie. Ložisko s nižšou aktivitou, pod 5 mm sa nemusí zobraziť.

Falošne pozitívne i negatívne nálezy môžu spôsobiť zápalové komplikácie, krátky časový odstup od operácie (menej ako 3 týždne), chemoterapie (menej ako 4 týždne) a rádioterapie ( menej ako 2 - 3 mesiace).

Najbežnejšie indikácie k PET/CT vyšetreniu v onkológii
Indikácie k PET/CT vyšetreniu sa neustále dopĺňajú a spresňujú na základe medicíny založenej na dôkazoch (EBM).

Nádory mozgu :
 • určenie gradingu primárneho nádoru
 • zistenie tumoróznej transformácie nízkostupňového gliómu do vyššieho stupňa
 • diferenciálna diagnóza postradiačnej nekrózy od recidívy agresívneho nádoru
 • kontrola efektu liečby agresívnych nádorov vo vybraných prípadoch      
 • biologicky nejednoznačné ložiská pri MR zobrazení vo vybraných prípadoch
 • zistenie event. primárneho origa pri susp. metastáze v mozgu  

Nádory hlavy a krku :
 • hľadanie okultného primárneho nádoru pri zistených metastázach na krku
 • iniciálny staging u lokálne pokročilých nádorov za účelom správnej stratégie liečby
 • kontrola po liečbe  - zistenie prípadného reziduálneho ochorenia alebo recidívy nádoru
 • staging u pacientov s nediferencovaným karcinómom štítnej žľazy a s invazívnym Hurtleho karcinómom.
 • detekcia reziduálneho alebo rekurentného karcinómu štítnej žľazy pri zvýšenej hladine TG a negatívnom rádiojódovom skene (event. zvýšená hladina kalcitonínu u MC štítnej žľazy pri follow up)
 • zistenie odpovede na liečbu u lokálne pokročilých alebo metastatických karcinómov šž
 • plánovanie radioterapie podľa PET/CT

Nádory prsníka:
 • iniciálny staging u pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým ochorením, ak konvenčné zobrazovacie vyšetrenia sú nejednoznačné alebo suspektné.
 • zistenie recidívy pri zvýšenej hladine nádorových markerov, ak konvenčné vyšetrenia (CT, MR, scintigrafia) sú nejednoznačné alebo suspektné.

Nádory pľúc a pleury:
 • iniciálny staging u pacientov s pľúcnym karcinómom u vybraných prípadov
 • kontrola po liečbe lokálnej i celkovej - pri nejednoznačných konvenčných vyšetreniach
 • kontrola po resekcii pľúcnych metastáz
 • susp. recidíva primárneho nádoru v teréne po operácii, prípadne po rádioterapii
 • plánovanie rádioterapie podľa PET/CT s ohraničením GTV.
 • vyšetrenie typického, resp. atypického karcinoidu ako doplnkové vyšetrenie na určenie agresivity a prípadných metastáz nádoru
 • susp. malígny mezotelióm, iniciálny staging

Nádory pažeráka:
 • iniciálny staging
 • restaging po neoadjuvantnej terapii
 • plánovanie RAT podľa PET/CT s ohraničením GTV

Lymfómy:
 • iniciálny staging a restaging agresívnejších typov ( m. Hodgkin, niektoré                    
 • agresívne typy NHL lymfómov - DLBLC, Burkittov lymfóm, plazmocytóm
 • kontrola po liečbe -  dif. dg  fibrotických štruktúr a viabilného nádorového rezidua      
 • susp. transformácia indolentného lymfómu do agresívnejšieho typu

Kolorektálny karcinóm:
 • predoperačný staging u pacientov s potenciálne resekabilnými hepatálnymi event. inými metastázami
 • susp. synchrónna metastáza
 • suspekcia na recidívu nádoru pri vzostupe nádorových markerov
 • dif.dg  presakrálnej fibrózy a lokálnej recidívy nádoru po RAT
 • susp. recidíva nádoru po ablačných liečebných technikách alebo po resekcii hepatálnych metastáz

GIST (Gastrointestinálny stromálny tumor):
 • staging a restaging ochorenia
 • sledovanie včasného efektu liečby (reakcia na Glivec veľmi rýchla)
 • susp. recidíva viabilných nádorových ložísk pri nejednoznačnom náleze konvenčných zobrazovacích metód   

 
Gynekologické nádory:
 • iniciálny staging Ca cervicis uteri pri určení stratégie liečby vo vybraných prípadoch
 • susp. lokoregionálna recidíva nádoru  a zistenie príp. vzdialenej diseminácie
 • kontrola po liečbe 
 • staging, restaging a kontrola po liečbe  ovariálneho karcinómu
 • susp. recidíva pri zvyšujúcej sa hladine nádorových markerov

 
Melanóm:
 • iniciálny staging u lokálne pokročilejších nádorov
 • metastázy do regionálnych LU, prípadne zistenie extranodálnych metastáz
 • kontrola po liečbe, resp. extirpácii infiltrovaných LU

Nádory pankreasu:
 • primárna diagnostika v rámci dif.dg solídnych a semisolídnych nádorov od zápalových ložísk (v klinickom štádiu mimo akútnych zápalových prejavov)
 • staging a restaging (pred operáciou a CHT)
 • susp. recidíva nádoru

Germinálne nádory:
 • staging a restaging extragonadálnych nádorov
 • seminómy -  štandardné vyšetrovanie poliečebných reziduálnych infiltrátov
 • neseminómy  -  kontrola po liečbe vo vybraných prípadoch
 
Nádory mäkkých častí : 
 • staging a odhad stupňa malignity - grade, podľa intenzity metabolickej aktivity FDG v nádore
 • kontrola po liečbe u vybraných typov nádorov
 • susp. recidíva nádoru pri nejednoznačných nálezoch konvenčných  metód

                              
Indikujúci lekári:  onkológovia,  rádioterapeuti, detskí onkológovia, hematológovia, chirurgovia, endokrinológovia, urológovia, dermatológovia, onkogynekológovia, gastroenterológovia, pneumológovia.

Neonkologické indikácie 
 • horúčky nejasnej etiológie (FUO)
 • vaskulitídy veľkých tepien,  periaortitis chronica, retroperitoneálna fibróza
 • zistenie zápalovej aktivity u rôznych ďalších autoimunitných chorôb ( sarkoidóza, intersticiálne  pľúcne fibrózy a pod. ) 
 • zápalové aneuryzmy aorty
 • zápalové komplikácie totálnych endoprotéz, event. u vybraných prípadov aj cievnych bypassov
 • niektoré zriedkavé infekčné alebo parazitárne ochorenia ako napr. echinokokóza (staging a viabilita)
 • niektoré typy demencie ( napr. Alzheimer)
 • niektoré neurologické ochorenia, napr. primárna amyotrofická laterálna skleróza na potvrdenie diagnózy pri nejednoznačnom MR.
 • farmakorezistentné epilepsie pred plánovaným chirurgickým výkonom

Indikujúci lekári:  internisti, kardiológovia, neurológovia, reumatológovia, infektológovia, ortopédi, chirurgovia, pediatri, urológovia.   

Základné vyšetrovacie protokoly:
 • Kontrastné HD CT vyšetrenie  + PET sken
 • Nekontrastné, natívne HD CT vyšetrenie  + PET sken
 • Kombinované vyšetrenie kontrastné HD CT  limitovanej oblasti, doplnené o nízkodávkové CT trupu ( low dose CT)  + PET sken
 • Nízkodávkové CT trupu ( low dose CT)  + PET sken  
 • PET/CT mozgu ako osobitný vyšetrovací protokol, doplnený príp. fúziou off line


Nízkodávkové CT, tzv. low dose CT sa využíva napr. u detí pri kontrolných vyšetreniach po liečbe, pri opakovaných kontrolách cielených  predovšetkým na pľúcny parenchým a skelet a pri krátkom časovom odstupe od posledného diagnostického CT.

Pri tomto type vyšetrenia je dávka žiarenia znížená na asi na 1/7. Parenchymatózne orgány sú preto zobrazené nižšou kvalitou. K spresneniu hodnotenia a prípadnej fúzii s PET obrazmi je preto možné využiť aj diagnostické CT alebo MR prinesené pacientom pri tzv. fúzii off line.

Všetky nálezy sú archivované v PACS systéme. Prostredníctvom tohto je možná komunikácia a preposielanie obrazových dát z iných zdravotníckych zariadení, porovnávanie starších a nových nálezov a podobne.  

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.