logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Ponuka vyšetrení

Druhy vyšetrení pre pacientov

 

 

NÁDOROVÁ DIAGNOSTIKA

Scintigrafická diagnostika endokrinných a neuroendokrinných nádorov a nádorov vychádzajúcich z neurálnej trubice (dg feochromocytómu/ paragangliómu/ neuroblastómu) po podaní123I - MIBG

Princíp a priebeh vyšetrenia
Špeciálne rádiofarmakum sa hromadí v určitých typoch nezhubných alebo zhubných nádorov. Rádiofarmakum sa aplikuje veľmi pomaly do žily predlaktia. Vyšetruje sa v ľahu na chrbte.
Podľa použitého rádiofarmaka sa sníma o 4 hod., 24 hod., prípadne aj o 48 hod. po aplikácii.

Trvanie vyšetrenia – asi 60 – 90 minút v priebehu 2 – 3 dní.

Príprava pacienta
2 dni pred podaním rádiofarmaka, v deň podania a 3 dni po podaní sa podáva chlorigenom za účelom zablokovania štítnej žľazy (odosielajúci lekár kontaktuje INMM na tel. č. +421 48 414 7346)
Po konzultácii s odosielajúcim lekárom prerušenie liečby sympatikomimetikami, tricyklickými antidepresívami, reserpínom, labetolom, blokátormi Ca kanála, derivátmi kokaínu

 

99mTc -MIBI/Tetrofosmin pozitívna nádorová diagnostika

Princíp a priebeh vyšetrenia
Špeciálne rádiofarmakum (99mTc – MIBI/Tetrofosmin) sa hromadí v niektorých typoch nádorov, čo sa využíva na ich diagnostiku a monitorovanie. Rádiofarmakum sa podáva do žily predlaktia.

Trvanie vyšetrenia – asi 30 – 60 minút

Príprava pacienta
Žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky.

 

Rádionavigačná lokalizácia nehmatnej lézie prsníka (ROLL)

Princíp a priebeh vyšetrenia
ROLL -Radio-guided Occult Lesion Lokalisation je metóda na predoperačné označovanie malých hlbokých a nehmatných lézií prsníka s veľkosťou 1-10 mm, ktoré sa pri operačnom výkone po štandardnom označení identifikačným vodičom ťažšie peroperačne detegujú.

 

Prvá fáza –označenie

Rádiofarmakum sa aplikuje do lézie prsníka v lokálnej anestézii pod USG alebo digitálnou stereotaktickou mammografickou kontrolou. Vyšetrenie sa môže spojiť s rádionuklidovou detekciou sentinelovej lymfatickej uzliny (àSLU). SNOLL = ROLL + SLU

Druhá fáza –peroperačná lokalizácia

Chirurgický výkon vykonáva Mammacentrum sv. Agáty ProCare a.s. Banská Bystrica. Pred samotnou operáciou chirurg pomocou ručnej peroperačnej gamasondy zistí miesto s maximom rádioaktivity na povrchu prsníka. Peroperačná gama sonda signalizuje na základe nameraných impulzov a zvukového signálu ložisko zvýšenej akumulácie rádiofarmaka. Následne chirurg označí miesto lézie na pokožku pacientky a určí najoptimálnejšie miesto incízie. Počas operácie chirurg pomocou peroperačnej gama sondy ľahko lokalizuje rádioaktívnu léziu. Premeraním impulzov exstirpovanej lézie a jej okolia v operačnom poli sa chirurg presvedčí o tom, či detekovaná lézia bola exstirpovaná celá. 

Trvanie vyšetrenia - Prvá fáza vyšetrenia trvá v závislosti od pod použitej metodiky 10-30 minút. 

Príprava pacienta

Ako pred chirurgickým zákrokom – nie je nutná špeciálna príprava z dôvodu podania rádioindikátorom značeného preparátu.

 

Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín s následnou peroperačnou detekciou gamasondou

Princíp a priebeh vyšetrenia

Sentinelová lymfatická uzlina je každá lymfatická uzlina, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z oblasti nádoru. Cieľom vyšetrenia je určiť počet a lokalizáciu tzv. sentinelových lymfatických uzlín. Následne sa vykonáva operačná biopsia sentinelových uzlín a ich histologické vyšetrenie. Ďalší postup je založený na predpoklade, že ak sentinelová lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, LU v ďalšom povodí ich nemajú tiež. Ďalšej lymfadenektómii s možnými komplikáciami sa teda nemusia podrobiť pacienti s negatívnym histologickým nálezom v sentinelových lymfatických uzlinách.

Vyšetrenie sa využíva hlavne na detekciu sentinelových LU pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Možné je jeho využitie aj pri karcinóme krčka maternice, karcinóme hrubého čreva.

Rádiofarmakum sa aplikuje do kože do okolia nádoru (pri malígnom melanóme) alebo do okolia nádoru (pri nádore prsníka), odkiaľ sú častice rádiofarmaka transportované lymfatickými cestami do príslušných lymfatických uzlín. Snímanie sa zahajuje ihneď po podaní rádiofarmaka, poloha pacienta sa volí na základe lokalizácie nádoru, podľa potreby sa sníma o 2 – 3 hod., príp. aj neskôr.

Následne sa označí lokalizácia sentinelových lymfatických uzlín na pokožku pacienta. Operácia s vybratím sentinelových lymfatických uzlín sa obvykle vykonáva nasledujúci deň pomocou peroperačnej gamasondy, ktorá na základe nameraných impulzov a zvukového signálu signalizuje miesto uloženia sentinelových lymfatických uzlín.

Trvanie vyšetrenia – asi 2 – 3 hodiny

Príprava pacienta

Nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient môže piť, jesť a užívať lieky.

 

PĽÚCA

Perfúzna scintigrafia pľúc

Princíp a priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie slúži na zobrazenie porúch prekrvenia pľúc, najmä pri embólii. Rádiofarmakum sa podáva do žily predlaktia a dostáva sa do dobre prekrvených oblastí pľúc, za tiaľ čo do neprekrvených oblastí sa nedostane. Tie sa na nahrávke pľúc zobrazia ako oslabené oblasti.
Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na chrbte na vyšetrovacom lôžku a začína ihneď po podaní rádiofarmaka, trvá 15 – 25 minút.

Trvanie vyšetrenia – asi 10 – 15 minút

Príprava pacienta
Žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky.
Pacient prinesie so sebou najnovšiu rtg snímku hrudníka, prípadne CT nález

 

Ventilačná scintigrafia pľúc

Princíp a priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie slúži na zobrazenie porúch pľúcnej ventilácie.
Rádiofarmakum sa vdychuje pomocou masky, vyšetruje sa počas vdychovania po dobu niekoľko minút v ľahu na chrbte na vyšetrovacom lôžku. Vyšetrenie sa obvykle vykonáva na doplnenie perfúznej scintigrafie pľúc.

Trvanie vyšetrenia – asi 20 – 30 minút

Príprava pacienta
Žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky.
Pacient prinesie so sebou najnovšiu rtg snímku hrudníka, prípadne CT nález

 

OSTEOLÓGIA

Celotelová scintigrafia skeletu,trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu

Princíp a priebeh vyšetrenia
Zobrazenie kostí pacienta a ložísk so zvýšenou aktivitou, ktoré môžu predstavovať zápalové, degeneratívne ložiská alebo kostné metastázy.
Veľkou výhodou gamagrafie kostí je, že po jedinom podaní rádiofarmaka sa zobrazia všetky kosti v tele a vyšetrenie odhalí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri rtg vyšetrení.
Rádiofarmakum sa podáva do žily predlaktia. Vyšetrenie sa vykonáva 2 – 4 hod. po podaní, vyšetruje sa v ľahu na chrbte.
Pri trojfázovej gamagrafii kostí sa uskutočňuje aj 10 – 15 minút trvajúca nahrávka I. a II. fázy ihneď po podaní rádiofarmaka, pri ktorej posudzujeme prekrvenie chorobného ložiska a následne sa o 2 – 4 hodiny vykoná celotelové vyšetrenie.

Trvanie vyšetrenia – asi 30 minút, vyšetruje sa s odstupom 2 - 4 hodín po aplikácii, pri trojfázovej scintigrafii aj prvých 15 minút po podaní látky do žily.

Príprava pacienta
Žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky pred vyšetrením pacient odloží z tela a z vreciek odevu všetky kovové predmety (kľúče, mince, nožíky, hrubé retiazky) a prsníkové protézy, odlepí a zahodí tampón z miesta podania rádiofarmaka (neodloží ho do vrecka odevu) bezprostredne pred vyšetrením sa pacient vymočí, aby plný močový mechúr neznemožňoval hodnotenie panvovej oblasti

 

Perfúzna scintigrafia kĺbov a mäkkých tkanív

Princíp a priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie slúži na zobrazenie chorobných ložísk v mäkkých tkanivách (svalstvo, kĺby).
Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia. Vyšetrenie začína ihneď po podaní a trvá asi 20 minút, poloha pacienta sa volí podľa miesta vyšetrovanej oblasti.

Trvanie vyšetrenia – asi 20 – 30 minút

Príprava pacienta
Žiadna, pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení.

 

NEFROLÓGIA A UROLÓGIA

Dynamická scintigrafia obličiek

Princíp a priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie obličiek, ktoré umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru, lokalizácie a funkcie obličiek.
Vyšetruje sa v ľahu na chrbte alebo v sede, vyšetrenie začína ihneď po podaní rádiofarmaka do žily predlaktia a trvá 20 – 30 min.
V niektorých prípadoch je nutné doplniť tzv. furosemidový test, ktorý vyžaduje podanie ešte jednej injekcie furosemidu do žily a predĺženie vyšetrenia o 10 minút.

Trvanie vyšetrenia – 20 – 30 minút

Príprava pacienta

Najedený, dobre hydratovaný: 500 – 1000 ml tekutín 30 – 60 minút pred vyšetrením, pacient si so sebou môže priniesť tekutiny (čaj, minerálka), čaj je k dispozícii aj na našom pracovisku pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení, hlavne usg nález obličiek, hodnoty laboratórnych vyšetrení.

 

Dynamická scintigrafia obličiek s kaptoprilovým testom

Princíp a priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie obličiek na dôkaz tzv. renovaskulárnej hypertenzie, t.j. na dôkaz, že vysoký krvný tlak je spôsobený ochorením obličkových ciev. Pri vysokom krvnom tlaku, ktorý je spôsobený zúžením obličkovej tepny dochádza pri tzv. kaptoprilovom teste – vyšetrenie obličiek po podaní kaptoprilu (liek na zníženie krvného tlaku) k prechodnému „zhoršeniu“ funkcie postihnutej obličky.
U pacientov, u ktorých nie je vysoký krvný tlak spôsobený zúžením obličkovej tepny nedochádza k zmene funkcie obličiek pri kaptoprilovom teste pri porovnaní s vyšetrením bez podania kaptoprilu.
Vyšetrenie sa vykonáva dvojfázovo. Ako prvé sa vykonáva vyšetrenie s kaptoprilom. Ak je kaptoprilový test negatívny, pravdepodobnosť, že pacient má renovaskulárnu hypertenziu je nízka a nie je potrebné vykonávať opakované vyšetrenie bez podania kaptoprilu. Pri patologickom náleze sa do 7 dní opakuje vyšetrenie bez podania kaptoprilu za účelom porovnania oboch vyšetrení.
Vyšetruje sa 60 min po podaní kaptoprilu vo forme tablety, vyšetrenie trvá 20 min.
V priebehu celého vyšetrenia je monitorovaný TK a tepová frekvencia pacienta, u rizikových pacientov sa zavádza do žily kanyla.

Trvanie vyšetrenia – asi 90 minút spolu s podaním kaptoprilu

Príprava pacienta
Pred kaptoprilovým testom nalačno, vypiť 500 – 1000 ml tekutín 30 – 60 minút pred vyšetrením, pacient si so sebou môže priniesť tekutiny (čaj, minerálka), čaj je k dispozícii aj na našom pracovisku,
Na zvýšenie citlivosti vyšetrenia je nutná úprava liečby pacienta po konzultácii s odosielajúcim lekárom – pred vyšetrením vysadiť na 3 dni kaptopril, na 5 – 7 dní ostatné ACE inhibítory, na 3 dni diuretiká pre možnosť hypotenznej reakcie, na 24 hod. Ca antagonistov a v deň vyšetrenia aj ostatné antihypertenzíva pokiaľ to neohrozí pacienta. Pri vysokom TK je vhodné ponechať určitú antihypertenzívnu liečbu. Ak je krvný tlak veľmi vysoký, renín – angiotenzínový systém nemôže byť aktivovaný a znižuje sa senzitivita vyšetrenia.
Úpravu antihypertenzívnej liečby zabezpečí odosielajúci lekár, prípadne ošetrujúci internista, kardiológ, nefrológ.

 

Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky

Princíp a priebeh vyšetrenia

Je rovnaký ako pri dynamickej gamagrafii obličiek, rozdiel je v polohe detektora, ktorý sa nastavuje v prednej projekcii vzhľadom na miesto lokalizácie transplantovnej obličky.

Trvanie vyšetrenia – cca 25 minút

Príprava pacienta

Žiadna, najedený, dobre hydratovaný

 

Statická scintigrafia obličiek (+ SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie slúži na zobrazenie funkčného tkaniva obličiek, posúdenie prítomnosti obličiek, ich

uloženia, tvaru a veľkosti, výpočet separovanej funkcie obličiek a zobrazenie chorobných ložísk.

Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia, vyšetruje sa 2 – 4 hod. po podaní v ľahu na chrbte alebo na bruchu, vyšetrenie trvá asi 10 – 15 min.

Trvanie vyšetrenia – asi 15 minút, vyšetruje sa 2 – 4 hodiny po podaní látky do žily.

Príprava pacienta

Žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky.

Zavedenie vnútrožilovej kanyly u malých detí – zabezpečí odosielajúci lekár alebo spádový detský lekár.

 

ENDOKRINOLÓGIA

Scintigrafia štítnej žľazy

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum sa hromadí v štítnej žľaze s maximom 20 minút po podaní. Posudzuje sa tvar, uloženie a veľkosť lalokov štítnej žľazy. Zobrazujú sa ložiská so zníženým hromadením rádiofarmaka – studené uzly (cysty, nádory) alebo ložiská so zvýšeným hromadením rádiofarmaka – teplé až horúce uzly. Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia, vyšetruje sa 20 – 30 minút po podaní v ľahu na chrbte.

Trvanie vyšetrenia – cca 15 – 20 minút, vyšetruje sa 20 – 30 minút po aplikácii

Príprava pacienta

Vylúčiť medikáciu ovplyvňujúcu funkciu štítnej žľazy, pacient môže jesť, piť a užívať lieky.

 

Scintigrafia prištítnych teliesok s následnou peroperačnou detekciou gamasondou

Princíp a priebeh vyšetrenia

Metóda umožňuje zobraziť zväčšené prištítne telieska aj v netypickej lokalizácii.

Zhotovuje sa nahrávka o 20 – 30 min, a potom o 2 – 3 hod. po podaní rádiofarmaka, obvykle do žily predlaktia.

Vyšetruje sa v ľahu na chrbte, celkovo vyšetrenie trvá asi 3 hod.

Trvanie vyšetrenia – celkovo asi 3 hodiny

Príprava pacienta

Vylúčiť liečbu ovplyvňujúcu funkciu štítnej žľazy, pacient môže jesť, piť a užívať lieky, ktoré neovplyvňujú funkciu štítnej žľazy.

 

GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA, VYŠETRENIE SLEZINY

Scintigrafia slinných žliaz (sialoscintigrafia)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie slinných žliaz. Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína ihneď po podaní, trvá 40 min, v polovici vyšetrenia sa podáva citrónová šťava na podporu vylučovnia slín.

Trvanie vyšetrenia – cca 40 minút

Príprava pacienta

Pacient si prinesie so sebou citrón, nemusí byť nalačno.

 

Rádionuklidové vyšetrenie strát krvi GITom značenými autológnymi erytrocytami

Princíp a priebeh vyšetrenia

Detekcia lokalizácie a rozsahu krvácania predovšetkým z dolnej časti tráviacej rúry. Vyšetrenie

umožňuje dlhodobé niekoľkohodinové sledovanie pacienta, je vhodné aj pri prerušovanom krvácaní v priebehu 24 hodín. Vyšetrenie sa začína ihneď po podaní vlastných označených červených krviniek, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie trvá 60 min, podľa potreby sa vykonávajú ďalšie nahrávky každú hodinu, prípadne aj nasledujúci deň.

Trvanie vyšetrenia – asi 60 minút, v prípade potreby nahrávka každú hodinu, príp. aj nasledujúci deň

Príprava pacienta

Nalačno, Chlorigen – v INMM pred vyšetrením

 

Scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikla príp. dôkaz prítomnosti ektopickej žalúdočnej sliznice

Princíp a priebeh vyšetrenia

Meckelov divertikul je pomerne častou vrodenou chybou, ktorá môže spôsobovať závažné

Komplikácie – krvácanie, zápal. V niektorých  prípadoch sa môže zobraziť pri scintigrafickom vyšetrení.

Vyšetruje sa v ľahu na chrbte ihneď po podaní rádiofarmaka, obvykle o žily predlaktia, vyšetrenie trvá 60 min.

Trvanie vyšetrenia – asi 60 minút

Príprava pacienta

Nalačno.

 

Cholescintigrafia – dynamická hepatobiliárna scintigrafia

Princíp a priebeh vyšetrenia

Po podaní rádiofarmaka sledujeme jeho vychytávanie pečeňovými bunkami, vylučovanie do žlčových ciest a jeho prechod do čreva.

Vyšetrenie sa vykonáva ihneď po podaní rádiofarmaka, obvykle do žily predlaktia, v ľahu na chrbte a trvá 60 minút, ďalšie snímkovanie sa vykonáva podľa potreby o 2, 4 hodiny, príp. aj za 24 hod.

Za účelom vyprázdnenia žlčníka sa podáva v priebehu vyšetrenia tuková strava (vajíčko, čokoláda).

Trvanie vyšetrenia – 60 minút

Príprava pacienta

Nalačno, pacient si prinesie čokoládu, alebo na tvrdo uvarené vajíčko, novorodencom prinesie sprevádzajúca osoba mlieko, v deň vyšetrenia neužívať anticholinergika, choleretiká, ópiové preparáty.

 

Statická scintigrafia pečene a sleziny (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Podané rádiofarmakum je vychytávané bunkami v pečeni, súčasne sa zobrazuje aj slezina.

Rádiofarmakum sa v pečeni hromadí na základe funkčného stavu tkaniva pečene.

Vyšetrenie sa vykonáva 15 min po podaní rádiofarmaka, obvykle do žily predlaktia, v ľahu na chrbte a trvá 5 – 30 min.

Trvanie vyšetrenia – cca 45 minút

Príprava pacienta

Žiadna.

 

Scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene značenými autológnymi erytrocytami (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie na dôkaz hemangiómu pečene. Hemangióm sa zobrazuje ako ložisko zvýšenej aktivity v dôsledku zvýšeného hromadenia značených červených krviniek v ňom.

Po odobratí krvi, označení červených krviniek pacienta rádiofarmakom sa krvinky podajú späť do žily pacienta, a ihneď sa zahajuje snímanie oblasti pečene, celkovo vyšetrenie trvá asi 90 min.

Trvanie vyšetrenia – asi 90 minút

Príprava pacienta

Nalačno. Chlorigen. Pacient si môže so sebou priniesť desiatu a tekutiny.

 

NEUROLÓGIA

Scintigrafia dopamínových transportérov v mozgu - DaTScan 123I- (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie slúži na vyšetrenie bazálnych ganglií, ktoré sa nachádzajú v mozgu. Vyšetruje sa pomocou podaného rádiofarmaka. Vyšetrenie ordinuje lekár špecialista pri podozrení na Parkinsonovu chorobu.

Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na chrbte.

 

Trvanie vyšetrenia - Po podaní rádiofarmaka (obvykle okolo 9.00)  pacient čaká na vyšetrenie 4 hodiny. Vlastný záznam potom trvá cca 40 minút.

Príprava pacienta

Pacient nemusí byť nalačno –primeraný príjem stravy a tekutín. Nevyhnutné je dôsledne upraviť liečbu antiparkinsonikami: L-DOPA a jej deriváty –NIE JE nevyhnutné vysadiť.

Nevyhnutné vysadiť -minimálne 48 hodín tieto lieky: Tricyklické antidepresíva, selegilin, Zoloft, Kokain, Adipex, Ritalin, Benzotropin, buproprion.

Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.

 

Scintigrafia likvorových ciest (cisternografia a perimyelografia)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Zobrazuje priestory, v ktorých sa nachádza mozgovomiechový mok, sleduje sa tok likvoru v likvorom priestore a v miechovom kanáli.

Rádiofarmakum sa podáva lumbálnou punkciou (podáva neurológ), snímanie prebieha

v ľahu na chrbte o 1, 2, 4, 6, 24 hod., podľa potreby aj o 48 hodín.

Trvanie vyšetrenia – 10 minútové nahrávky v určených časových intervaloch

Príprava pacienta

Chlorigen. Na lačno.

 

HEMATOLÓGIA

Selektívna scintigrafia sleziny značenými autológnymi denaturovanými erytrocytami

Princíp a priebeh vyšetrenia

Zobrazenie sleziny, jej uloženia, veľkosti a tvaru.

Po odobratí krvi a označení červených krviniek pacienta sa podajú späť do žily pacienta a ihneď sa zahajuje snímanie oblasti sleziny, vyšetrenie sa prevádza v ľahu na chrbte, samotné vyšetrenie trvá asi 60 min.

Trvanie vyšetrenia – asi 2 – 3 hodiny spolu so značením erytrocytov

Príprava pacienta

Nalačno.

 

Imunoscintigrafia zápalových ložísk pomocou protilátok proti granulocytom

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum (protilátky alebo fragmenty protilátok) sa po intravenóznom podaní imunitnou väzbou naviaže na pacientove granulocyty buď v mieste zápalu alebo v cirkulácii a v tejto väzbe migruje do zápalového ložiska.

Po aplikácii sa čaká 1 hod. Scintigrafické merania sa vykonávajú v 1., 4. a 6. hod. po aplikácii  a prípadne aj v 24. hodine (zvyšuje senzitivitu). Merania nie sú náročné ale je ich viac, čo si vyžaduje trpezlivosť pacienta.

Trvanie vyšetrenia - Časovo náročné vyšetrenie 7-24 hodín.

Príprava pacienta

Nie je nutná (vhodná hydratácia pacienta pred vyšetrením). 

 

KVANTITATÍVNA LYMFOSCINTIGRAFIA KONČATÍN

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum sa aplikuje do podkožia v príslušnej vyšetrovanej oblasti, odkliaľ sú častice

rádiofarmaka transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín, čo umožňuje zobrazenie lymfatického systému v príslušnej spádovej oblasti.

Rádiofarmakum sa aplikuje do podkožia v príslušnej oblasti a snímanie sa zahajuje za 2 – 4 hod. po podaní, podľa potreby sa sníma aj neskôr.

Trvanie vyšetrenia – cca

Príprava pacienta

Nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient môže piť, jesť a užívať lieky.

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.