logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Otázky a odpovede

Vážení pacienti,

predtým než absolvujete scintigrafické vyšetrenie, možno by ste nám chceli položiť niekoľko otázok, ktoré by vám ho priblížili. Na najčastejšie otázky sa Vám pokúsime odpovedať na tomto mieste. Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme pri vyšetrení na našom pracovisku.

 

Čo je nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je špecializovaný lekársky odbor, ktorý využíva na diagnostiku chorôb (prípadne aj na liečbu) tzv. otvorené rádioaktívne žiariče (rádioizotopy) vo forme rádiofarmák, ktoré sa podávajú obvykle do žily predlaktia.

 

Čo je rádiofarmakum?

Rádiofarmakum je rádioaktívna látka (špeciálny farmaceutický prípravok) používaná na diagnostické a liečebné účely. Skladá sa z nerádioaktívnej časti (farmaka), ktorá je zodpovedná za jeho hromadenie vo vyšetrovanom orgáne a malého množstva izotopu, ktorý umožňuje jeho zobrazenie pomocou špeciálneho prístroja – gamakamery.

 

Čo je gamakamera?

Gamakamera je prístroj používaný pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne. Gamakameru tvoria jeden alebo dva detektory umiestnené pod a nad vyšetrovacím lôžkom, na ktorom leží pacient. V niektorých prípadoch pacient sedí na stoličke a malý detektor je umiestnený za ním.

 

Čo sú to gamagrafia a scintigrafia?

Oba názvy predstavujú označenie vyšetrení v nukleárnej medicíne a znamenajú to isté (sú synonymá).Gamagrafia je starší názov v minulosti používaný aj na iný spôsob zobrazenia pomocou gama žiarenia. Scintigrafia je súčasný oficiálny názov používaný na označenie našich metód aj v zozname výkonov.

 

Aký je princíp vyšetrení nukleárnej medicíny?

Pri vyšetrení sa do žily (obvykle do žily predlaktia) podáva malé množstvo rádiofarmaka vo forme bežnej injekcie, ktoré sa vychytáva vo vyšetrovanom orgáne. Rádiofarmakum vysiela z vyšetrovaného orgánu rádioaktívne lúče, ktoré zaznamená detektor gamakamery. Tu sú premenené na elektrické impulzy a ďalej elektronicky spracované, výsledkom je zobrazenie vyšetrovaného orgánuna obrazovke počítača. Cieľom je zobrazenie funkcie alebo tvaru

a patologických ložísk tohto orgánu.

 

Ako sa vyšetrenie vykonáva?

Malé množstvo rádiofarmaka vo forme bežnej injekcie sa podá pacientovi obvykle do žily predlaktia alebo ruky. Po injekcii je potrebná určitá čakacia doba, kým sa rádiofarmakum vychytá vo vyšetrovanom orgáne, aby sa mohla vykonať nahrávka pomocou gamakamery. Táto čakacia doba je pre každý druh vyšetrenia iná – od niekoľko minút až hodín.

V niektorých prípadoch sa snímanie vykonáva až po 24 hodinách od podania látky. Niektoré vyšetrenia sa začínajú ihneď po aplikácii rádiofarmaka do žily a rádiofarmakum sa aplikuje priamo na vyšetrovacom lôžku.Pacient pri samotnom vyšetrení väčšinou leží na vyšetrovacom lôžku, len v určitých prípadoch pri vyšetrení sedí na stoličke a výnimočne sa robí snímanie v stoji. Pacient obyčajne môže zostať oblečený, musí však z odevu a tela odložiť všetky kovové predmety.

 

Čo je celotelová scintigrafia skeletu?

Je vyšetrenie celej kostry pacienta, pri ktorom sa nad a pod pacientom ležiacim na vyšetrovacom lôžku posúvajú dva detektory a zaznamenávajú obraz kostí celého tela. Predstavuje najcelistvejšie posúdenie možných ložísk v skelete zo všetkých dostupných zobrazovacích metód. Vyšetrenie trvá asi 30 minút.

 

Čo je trojfázová scintigrafia skeletu?

Ak chceme zobraziť aj prekrvenie chorobného ložiska, snímanie uskutočňujeme aj počas obdobia ihneď po aplikácii rádiofarmaka, čo predstavuje I. a II.fázu vyšetrenia. Trojfázová scintigrafia pomáha v presnejšej diagnostike niektorých chorobných procesov v kostiach.

I. fáza - trvá prvých 60 sekúnd ihneď po injekcii rádiofarmaka.

II. fáza - trvá do 5 - 10 minút po injekcii ihneď po I. fáze

III. fáza - sa vykonáva za 2 - 4 h po injekcii - je v hodnotení výsledku najdôležitejšia.

 

Čo je SPECT?

SPECT (Single PhotonEmissionComputerisedTomography) jednofotónová emisná počítačová tomografia je vyšetrenie, umožňuje priestorové trojrozmerné zobrazenie vyšetrovaného orgánu a jeho prezeranie v jednotlivých rezoch. Umožňuje citlivejšie

a presnejšie zobrazenie menších chorobných ložísk.

 

Čo je SPECT/CT?

V tomto vyšetrení sa spája scintigrafické vyšetrenie SPECT s nízko dávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska. Toto vyšetrenie sa cielene dopĺňa v indikovaných prípadoch.

Prečo je nutné odložiť pred vyšetrením kovové predmety?

(retiazky a prívesky, kovové spony, opasky, mince z vrecka, kovové gombíky a iné). Kovové predmety na tele pacienta spôsobujú falošné oslabenie žiarenia vychádzajúcehoz tela pacienta a môžu spôsobiť chybnú interpretáciu výsledku.

 

Čo je kontaminácia?

Kontaminácia je znečistenie odevu alebo pokožky pacienta aplikovaným rádiofarmakom, tampónom priloženým na miesto injekcie alebo odloženým do vrecka nohavíc. Môže byť spôsobená aj močom pri neopatrnom močení.Toto znečistenie spôsobuje falošne pozitívne ložisko pri nahrávke a môže skomplikovať interpretáciu výsledku. Preto je niekedy nutné zopakovať nahrávku po vyzlečení znečisteného (kontaminovaného) odevu pacienta alebo po umytí znečistenej pokožky pacienta.

 

Je scintigrafické vyšetrenie bolestivé?

Nie je. Jediným "bolestivým" úkonom pri vyšetrení je injekcia do žily, ktorá je pre niekoho rovnako nepríjemná ako akýkoľvek odber krvi. Pre niektorých pacientov je nepríjemné vydržať ležať bez pohybu na vyšetrovacom stole asi 30 minút. Počas vyšetrenia by ste mali plynule dýchať, bez nepravidelných hlbokých nádychov. V prípade, že máte bolesti, užite pred vyšetrením lieky proti bolesti.

 

Je rádioaktivita, resp. žiarenie pri vyšetrení nebezpečné?

Nie je, dávka žiarenia, ktorú dostane pacient, je veľmi malá, podobná a vo väčšine prípadov niekoľkonásobne nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Podaná látka nie je toxická a alergické reakcie sú veľmi vzácne. Asi 100 x vzácnejšie ako z kontrastných látok pri röntgenovom a CT vyšetrení. Deťom sa podáva adekvátne nižšia dávka rádiofarmaka podľa ich hmotnosti. Vyšetrujeme aj malé deti a novorodencov.

 

Môžu sa v súvislosti s vyšetrením vyskytnúť nejaké komplikácie?

Komplikácie spojené s podaním rádiofarmaka sa prakticky nevyskytujú a na našom oddelení sme ich dosiaľ nezaznamenali. V literatúre sú popisované ojedinelé prípady alergickej reakcie. Informujte lekára ešte pred podaním rádiofarmaka, ak ste v minulosti mali alergické reakcie na nejaké lieky.

 

Čo sú to doplňujúce snímky?

Sú to nahrávky cielene zamerané na určitú oblasť s cieľom jej presnejšieho zobrazenia. Môžu to byť snímky bočné, šikmé, prípadne iné špeciálne zobrazenia, ktoré obvykle trvajú 2-5 minút.

 

Nezvyšujú opakované a doplňujúce nahrávky dávku žiarenia, ktorú dostane pacient?

Vôbec nie, rádioaktivitu (čiže "žiarenie") pacient dostane v injekcii na začiatku vyšetrenia. Opakované nahrávky nijako neovplyvňujú dávku žiarenia pre pacienta.

 

Môžem v priebehu vyšetrenia piť, jesť a užívať lieky?

Pri väčšine vyšetrení je možné pred aj v priebehu vyšetrenia jesť, piť a užívať lieky bez obmedzenia.V prípadoch, keď to nie je možné, bude na to pacient osobitne upozornený pri objednávaní vyšetrenia alebo pri predvolaní na vyšetrenie.

 

Aké opatrenia je nutné dodržiavať po vyšetrení?

Rádioaktivita sa u väčšiny vyšetrení "rozpadne" do druhého dňa. Pretože sa rádiofarmakum vylučuje prevažne močom, je vhodné v deň vyšetrenia zvýšiť príjem tekutín a častejšie sa vymočiť na urýchlenie vylúčenia látky z tela.

 

Môžem po vyšetrení viesť motorové vozidlo?

Áno, podaná látka nijako neovplyvňuje Vašu pozornosť.

 

Môžem po vyšetrení ísť do práce?

Vo všeobecnosti sa môžete vrátiť do práce. Len pacientom, ktorí pracujú s deťmi (učitelia a pod.) sa neodporúča v deň vyšetrenia vrátiť do práce v záujme minimalizácie pôsobenia žiarenia najmä na deti. Potvrdenie o celodennom vyšetrení dostanete v prijímacej kancelárii alebo na recepcii.

 

Môžem sa po vyšetrení stýkať s deťmi?

V deň vyšetrenia sa v záujme minimalizácie pôsobenia rádioaktívneho žiarenia najmä na malé deti neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia

a nespať s nimi v jednej miestnosti, vo všeobecnosti udržovať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na Vaše dieťa, v záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.

 

Čo ak som tehotná?

Informujte lekára oddelenia ešte pred aplikáciou injekcie. Vyšetrenie sa vykoná u tehotnej ženy len po konzultácii s odosielajúcim lekárom, ak je nevyhnutne potrebné.

 

Môžem po vyšetrení dojčiť?

Odporúča sa prerušiť dojčenie na 8 - 24 hod. Po podaní niektorých látok aj na dlhšiu dobu, o čom bude pacientka v týchto prípadoch informovaná.

 

Môže ma na vyšetrenie sprevádzať príbuzný alebo iná osoba?

Na vyšetrenie s Vami môže prísť ako Váš sprievodca ktokoľvek, nie však deti a tehotné ženy.

 

Môžem si priniesť so sebou jedlo?

Pacient si môže priniesť so sebou jedlo a niečo na pitie. Niektoré vyšetrenia sa vykonávajús odstupom niekoľko hodín a desiata príde vhod, prípadne aj niečo na čítanie.

 

Vyžadujú deti špeciálnu prípravu?

Deťom je vhodné priniesť obľúbenú hračku, knihu, aby ste im spríjemnili prípadné čakanie na vyšetrenie. Pre celkom malé deti si rodičia alebo sprevádzajúce osoby prinesú aj náhradnú plienku a čaj alebo mlieko, pretože plánovaný termín vyšetrenia sa

z technických príčin môže predĺžiť. U novorodencov a malých detí do veku 3-4 rokov (podľa úrovne spolupráce dieťaťa) je vhodné pred príchodom na vyšetrenie do INMM zabezpečiť zavedenie vnútrožilovej kanyly prostredníctvom odosielajúceho lekára alebo pediatra podľa spádu. Rodičia budú k tomu vyzvaní pri objednávaní alebo pri predvolaní na vyšetrenie. Vopred zavedená kanyla uľahčuje aplikáciu rádiofarmaka a hlavne spoluprácu dieťaťa pri vyšetrení, pri ktorom sa vyžaduje spravidla pokojné ležanie na vyšetrovacom lôžku bez pohybu. Nedostatočná spolupráca a nepokoj dieťaťa pri vnútrožilovej aplikácii v úvode vyšetrenia môže závažným spôsobom ovplyvniť jeho priebeh, výsledok a hodnotenie. Ak sú deti nepokojné, dostanú lieky na upokojenie (kvapky do úst) v záujme kvalitnej nahrávky

a vyšetrenia.

 

Čo ak sa nemôžem na vyšetrenie dostaviť v dohodnutom termíne?

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie, je potrebné v predstihu a bezodkladne o tom informovať naše pracovisku

(Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny), najlepšie telefonicky na t.č. +421 48 414 7346. Zároveň si môžete dohodnúť iný vhodný termín vyšetrenia. Cena rádiofarmaka je niekedy veľmi vysoká (až do 1000.- €) a objednáva sa pre vás na stanovený termín. Pretože izotop ktorý obsahuje sa veľmi rýchlo rozpadá,  použiť ho môžeme len v deň na ktorý je vyšetrenie naplánované. Ak sa na vyšetrenie nedostavíte, spôsobíte nemalé finančné straty a predĺžite čakaciu dobu na vyšetrenie nielen pre Vás, ale aj pre iných pacientov, pretoženamiesto vás by mohol byť vyšetrený iný pacient. Ak nás nebudete informovať o tom že nemôžete prísť, rádiofarmakum vyjde na zmar. Nebudeme ho môcť použiť. Ak sa bez oznámenia nedostavíte na vyšetrenie budete zaradený na koniec čakacej listiny.

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.