logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Princípy nukleárnej medicíny

Nukleárna medicína je špecializovaným odborom medicíny, ktorého základným princípom je využitie otvorených rádionuklidových žiaričov na diagnostické, terapeutické, prognostické alebo výskumné účely.

Otvorené rádionuklidové žiariče využíva vo forme rádiofarmák (vhodným rádionuklidom značené farmaceutické prípravky), ktoré sú zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

Diagnostické metódy nukleárnej medicíny sa rozdeľujú na:


In vitro metódy

Sú to laboratórne metódy, ktoré využívajú rádioaktívne žiariče na stanovenie koncentrácie rôznych látok vo vzorkách biologických tekutín na základe rádioimunoanalýzy, tzv. RIAmetódy (rádioimunoanalytické metódy). Stanovujú sa hlavne hladiny hormónov, nádorových markerov a ďalších biologicky aktívnych látok.

Pri týchto metódach pacient vôbec nepríde do styku s rádiofarmakom, vykonáva sa vo väčšine prípadov len odber krvi pacienta, ktorá sa odosiela do RIA laboratória.


In vivo metódy
Vyhodnocovacia konzola

Spočívajú vo vyšetrovaní pacienta po aplikácii rádiofarmaka do vnútorného prostredia organizmu a jeho následnom vychytaní v cieľovom orgáne, ktorý vyšetrujeme. Rádiofarmakum sa aplikuje najčastejšie intravenózne. Iné spôsoby aplikácie sú perorálne, inhalačne, intratekálne, intraartikulárne, intraarteriálne. Pre každý orgán alebo funkciu sa pripravuje vhodné rádiofarmakum. Distribúcia rádiofarmaka v organizme je výsledkom jeho biologických, chemických a fyzikálnych vlastností.

Cieľom diagnostických in vivo metód nukleárnej medicíny je posúdenie funkcie orgánu alebo orgánového systému, detekcia patologických ložísk alebo hodnotenie priebehu metabolického deja na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme.

Metódy nukleárnej medicíny na rozdiel od iných metód zobrazujú deje na biochemickej až molekulárnej úrovni. Umožňujú odhaliť patologické zmeny už v období funkčnej poruchy, keď ešte štrukturálno-morfologické zmeny patologického procesu nie sú vyznačené. Poskytujú teda diagnostické informácie o patologických procesoch na funkčno-morfologickej úrovni, ešte pred objavením sa anatomicko-morfologických zmien, ktoré potom možno detekovať rádiodiagnostickými zobrazovacími metódami. Výhodou gamagrafických metód je, že umožňujú detekovať patologické ložiská (napr. metastázy v kostiach) o niekoľko mesiacov skôr ako pri röntgenovom vyšetrení.

Ďalšou veľkou výhodou nukleárnej medicíny je neinvazívnosť jej vyšetrovacích metód.

Pri diagnostických in vivo metódach sa využívajú rádionuklidy, ktoré emitujú gama žiarenie, tzv. gama žiariče. Distribúcia rádiofarmaka sa zaznamenáva gamakamerou, ktorá registruje gama žiarenie (odtiať názov gamagrafia) emitované z rádiofarmaka v tele pacienta. Gama žiarenie je registrované vo forme scintilácií-zábleskov scintilačným detektorom gamakamery (odtiaľ názov scintigrafia = gamagrafia), ktoré sú cez systém fotonásobičov registrované elektronickým vyhodnocovacím zariadením a zobrazujú sa na monitore počítača.

Zobrazovacie metódy v nukleárnej medicíne môžu byť statické a dynamické.

Pri statických (lokalizačných) metódach sa sníma po určitý čas jeden obraz zvolenej oblasti tela a snímanie sa zahajuje v určitom časovom odstupe od aplikácie rádiofarmaka (minúty-hodiny-dni). Pri vyšetrení sa zaznamenáva dvojrozmerné zobrazenie priestorovej distribúcie rádiofarmaka v určitom orgáne (napr. statická gamagrafia pečene, sleziny, obličiek), časti tela (napr. statická gamagrafia lebky, panvy) alebo v celom tele (napr. celotelová gamagrafia skeletu).
Kvalitatívne vyšším stupňom lokalizačného zobrazenia sú tomografické metódy - SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography - jednofotónová emisná počítačová tomografia). SPECT umožňuje trojrozmerné zobrazenie priestorovej distribúcie
v sledovanej časti tela, z ktorého môžeme získať tomografické rezy v troch rovinách (frontálna, sagitálna, transverzálna), pri ktorých hodnotíme zvolenú vrstvu tkaniva v hĺbke tela bez rušivého vplyvu okolitých tkanív.

Statické metódy slúžia predovšetkým na zobrazenie tvaru, veľkosti, ale aj funkcie vyšetrovaného orgánu a detekciu ložiskových procesov (anomálie tvaru, veľkosti a lokalizáce obličiek, detekcia pozápalových reziduálnych zmien a expanzívnych ložísk pri statickej scintigrafii obličiek, stanovenie separovanej funkcie obličiek, hemangiómy a iné ložiskové procesy pečene pri SPECT vyšetrení pečene, SPECT srdca a detekcia defektov perfúzie myokardu).

Pri dynamických metódach sa sníma séria gamagrafických obrazov v určitých časových úsekoch, snímanie sa zahajuje ihneď po aplikácii rádiofarmaka. Pri vyšetrení sa zaznamenáva časový priebeh distribúcie rádiofarmaka v určitom čase cez určitý orgán alebo oblasť tela a vytvárajú sa časovo-aktivitné krivky (napr. dynamická gamagrafia obličiek). Dynamické metódy sa využívajú predovšetkým pri hodnotení funkcie vyšetrovaného orgánu (dynamická scintigrafia obličiek, dynamická hepatobiliárna scintigrafia).


Terapia otvorenými žiaričmi
sonda

Samostatnou oblasťou nukleárnej medicíny je využitie otvorených rádionuklidových žiaričov v terapii. Podstatou terapeutických metód nukleárnej medicíny je zavedenie rádionuklidu ako cytotoxického preparátu do blízkosti buniek, ktoré majú byť ožiarené. Otvorené rádionuklidové žiariče sa po aplikácii do organizmu selektívne a vo zvýšenej miere vychytávajú v cieľovom tkanive. Tesný kontakt medzi rádionuklidom a cieľovými bunkami umožňuje ich ožiarenie terapeutickou dávkou žiarenia pri minimálnom ožiarení okolitých tkanív. Na terapiu v nukleárnej medicíne sa používajú beta žiariče alebo zmiešané beta/ gama žiariče, ktoré majú v tkanive dosah účinku len niekoľko mm a prakticky celá energia žiarenia sa absorbuje v cieľovom tkanive.

Terapia metódami nukleárnej medicíny sa využíva na liečbu diferencovaných karcinómov štítnej žľazy, tyreotoxikóz, na paliatívnu liečbu kostných metastáz, radiačnú synovektómiu, terapiu folikulárneho lymfómu značkovanými monoklonálnymi protilátkami.

Na našom pracovisku sa t.č. zahájila terapia folikulárneho lymfómu rádionuklidom (90Y) značkovanou monoklonálnou protilátkou – ZEVALIN.

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.