logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   Pre pacientov >   Ako sa objednať na vyšetrenie

Ako sa objednať na vyšetrenie

Objednávanie pacientov na scintigrafické vyšetrenia

Pacienti sú na vyšetrenie objednávaní prostredníctvom predtlačeného formuláru Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom, ktorý môže byť odoslaný poštou na adresu pracoviska:

Košice - P. O. BOX E-23, Rastislavova 43, 042 53 Košice

Banská Bystrica - Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica,

alebo ju pacient môže priniesť osobne v pracovných dňoch od 7.00 do 14.00 hod., príp. v akútnych prípadoch môže pacienta odosielajúci lekár objednať na vyšetrenie telefonicky na telefónnych číslach:

Košice +421 55 611 8326, +421 55 611 8342, +421 911 108 765

Banská Bystrica +421 48 414 7346, +421 948 300 690.

 

Pacienti sú predvolávaní na vyšetrenie písomne na adrese uvedenej na žiadanke alebo telefonicky.

Formulár Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom musí byť vo všetkých kolónkach čitateľne vyplnený, vrátane kódu a telefonického kontaktu na indikujúceho lekára, a ak je to možné, aj telefonického kontaktu na pacienta.

Na žiadanke odosielajúci lekár uvedie výsledky všetkých vyšetrení, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu gamagrafického nálezu, príp. odošle kópiu týchto vyšetrení.

Dôležité je uviesť aktuálnu hmotnosť pacienta, nakoľko aplikačné dávky jednotlivých rádiofarmák sa pripravujú vopred a individuálne pre každého pacienta na základe jeho hmotnosti.

Odosielajúci lekár rámcovo oboznámi pacienta s plánovaným vyšetrením a ubezpečí sa, či pacient súhlasí s odporučeným vyšetrením.

Odosielajúci lekár zabezpečí prípravu pacienta na vyšetrenie, u novorodencov a malých detí zapezpečí zavedenie i.v. kanyly. V nevyhnutnom prípade rádiofarmakum aplikuje konziliárny pediater. (viď Príprava malých detí na vyšetrenie)

V prípade potreby zabezpečí odosielajúci lekár dopravu pacienta sanitným vozidlom na vyšetrenie aj späť a vybaví ho potrebnými dokladmi.

Sprevádzajúca osoba obdrží doklad o sprevádzaní príbuzného na vyšetrenie len na základe odporučenia odosielajúceho lekára.

 

ODMIETNUTIE VYŠETRENIA

Vyšetrenie môže byť odmietnuté z týchto príčin:

  • neodôvodnená indikácia
  • nepripravený pacient
  • pacient sa nedostaví na vyšetrenie včas
  • pacient odmietne vyšetrenie

 

ZRUŠENIE A PRELOŽENIE VYŠETRENIA

V prípade, že sa pacient nemôže dostaviť na vyšetrenie v plánovanom termíne, čo najskôr to oznámi Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny na telefónnych číslach:

Košice +421 55 611 8326, +421 55 611 8342, +421 911 108 765

Banská Bystrica +421 48 414 7346, +421 948 300 690,

prípadne osobne v pracovných dňoch od 7.00 - 14.00 hod. a dohodne si iný vhodný termín vyšetrenia. Na uvoľnený termín predvoláme iného pacienta, čím sa skráti čakacia doba.

Aktuality 

Prijmeme lekára-rádiológa
s praxou v CT diagnostike
na naše košické pracoviskoNaše pracovisko získalo

v ankete spokojnosti
pacientov zdravotnej
poisťovne Dôvera
za rok 2015 1.miesto
spomedzi ostatných
zariadení. 

 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko - Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346

Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.